Asian Power Awards 2020 Winner: SPIC Zhengzhou Gas Power Generation Co., Ltd.

Asian Power Awards 2020 Winner: SPIC Zhengzhou Gas Power Generation Co., Ltd.